Huurvoorwaarden Kano en Fietsverhuur

Home » Huurvoorwaarden Kano en Fietsverhuur
Huurvoorwaarden Kano en Fietsverhuur 2018-04-09T19:02:18+00:00

Huurvoorwaarden kano en fietsverhuur

* De verhuurder zorgt ervoor dat het verhuurde materiaal bij aflevering compleet is en in goede staat verkeert.
* De huurder draagt er zorg voor dat het gehuurde materiaal naar behoren zal worden gebruikt en behandeld.
* De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die aan derden wordt toegebracht.
* Het gebruik van de kano’s/fietsen geschiedt geheel op eigen risico; de verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade of ongerief dan ook.
* De huurder van kano’s draagt de verantwoording voor het feit dat de deelnemer(s) de zwemkunst machtig zijn, dan wel deze te voorzien van zwemvest en dit te melden aan verhuurder.
* Huurder dient zich te houden aan de voor vertrek gegeven instructies van verhuurder.
* De huurder is gehouden tot nalevering van de geldende wetgeving en voorschriften in de ruimste zin van het woord. Bij conflicten zullen personalia door de verhuurder aan de toezichthoudende instanties worden doorgegeven.
* Huurder is verplicht, mits anders overeengekomen, gehuurde materialen voor 17.00 u in te leveren. Bij overschrijding van de huurtermijn zullen de door verhuurder gemaakte extra kosten worden doorberekend.
* De huurder is aansprakelijk voor inlevering van de boot/fiets op het vooraf afgesproken eindpunt. Kosten a € 30.00 per uur (min. 1 uur) voor ophalen van boten op andere dan afgesproken plaatsen worden extra in rekening gebracht.
* De huurder is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het gehuurde. Reparatiekosten of kosten vervangingen zijn voor rekening van de huurder (voor fietsen zie prijslijst reparatie/vervanging bij receptie, voor kano’s prijzen volgens reparatiefactuur of lijst accessoires bij receptie).
* 100% van de verschuldigde huursom dient uiterlijk 1 week voor vertrekdatum in bezit van verhuurder te zijn, mits anders overeengekomen.
* Het huurcontract dient binnen 10 dagen getekend geretourneerd te worden. Na ontvangst door verhuurder van het getekende huurcontract is de reservering volgens voorwaarden bindend.
* De huursom van het aantal gereserveerde kano’s/fietsen wordt volledig in rekening gebracht; ook als men op de dag zelf niet alle kano’s/fietsen daadwerkelijk benut.
* Indien één of meerdere onderdelen van dagarrangementen door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden, zal verhuurder voor een gelijkwaardig alternatief zorgen, dan wel een deel van de huursom restitueren.
* Bij annulering tot 1 week voor de geboekte datum wordt 75% van de huursom teruggestort. Bij annulering korter dan 1 week voor de geboekte datum, vervalt de huursom aan De Betuwse Stromen, mits anders overeengekomen.
* Indien het opgegeven aantal deelnemers afwijkt van het uiteindelijke aantal deelnemers dan dient de huurder dit schriftelijk te melden aan verhuurder, dit kan 1 x zonder financiële consequenties tot 5 werkdagen voor het evenement.
* Aanpassingen c.q. wijzigingen na ondertekening en retournering van de huurovereenkomst worden alleen schriftelijk geaccepteerd. Per extra wijziging zullen € 10,00 administratiekosten worden berekend.
* Bij situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.
* Bij slecht weer kunt u, indien u hiervoor gekozen heeft, voor teruggave van de huursom een beroep doen op de gestelde voorwaarden van de regenverzekering (zie hieronder voor informatie). De reeds betaalde huursom of gedeelte daarvan, zal onder aftrek van € 15.00 behandelingskosten worden geretourneerd. Indien u niet gekozen heeft voor een regenverzekering, dan komt de huursom ondanks annulering geheel voor eigen rekening. Kanovaren is vergelijkbaar met een fietstocht. Bewolking, een regenbui en/of wind is doorgaans ook geen probleem.
* buiten de annuleringsvoorziening is het tevens mogelijk om een regen/evenementen voorziening te treffen

Minimaal 2 dagen van te voren dient u aan ons het juiste aantal personen door te geven bij een evenement, dit aantal personen is bindend.

Gemaakte offertes zijn gedurende 2 weken geldig, tenzij anders vermeld.

Overzicht dekking regen/evenementenvoorziening:
Geldt alleen m.b.t. huursom materialen, overige onderdelen van programma’s als maaltijden e.d. zijn hierbij niet verzekerd voor annulering wegens weersomstandigheden. Premie € 2.00 per persoon. Vergoeding c.q. kwijtschelding van de betaalde en/of nog verschuldigde bedragen van de huurmaterialen bij:

* het niet doorgaan van de tocht door oorzaak die buiten de wil van de organisatie en de client ligt. Hierbij valt te denken aan nationale rouw, het niet bereikbaar zijn van de plaats van afvaart/vertrek, of het niet beschikbaar zijn van kano’s/fietsen door bijv. ernstige schade en/of vermissing.

* het niet doorgaan door slecht weer; als er sprake is van windkracht 7 of meer, dan wel langdurig zware regenval (6 uur achtereen minstens 0,5 mm per uur) op dag van vertrek.

* het moeten annuleren wegens ongeval of overlijden van een van de deelnemers op dag van vertrek.