Algemene Voorwaarden Annuleringsvoorziening

Home » Algemene Voorwaarden Annuleringsvoorziening
Algemene Voorwaarden Annuleringsvoorziening 2018-04-09T18:58:22+00:00

Algemene voorwaarden annuleringsvoorziening

Algemene Voorwaarden Annuleringsvoorziening – Indeling van de voorwaarden per artikel      
01. Begripsomschrijvingen
02. Geldigheidsduur
03. Premie
04. Voorzieningsgebied
05. Dekking Annuleringskosten
06. Maximale Terugbetaling
07. Algemene uitsluitingen
08. Verplichting bij schade
09. Schaderegeling
10. Dubbele Voorziening
11. Rechthebbende
12. Vervaltermijn recht op terugbetaling
13. Adres
14. Geschillen /  klachten
15. Persoonsregistratie
16. Clausule Terrorisme dekking

1. Begripsomschrijvingen

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. RL: De Betuwse Stromen / Rederij Leerdam B.V.
1.2. Opdrachtgever: De op de opdrachtbevestiging vermelde persoon.
1.3. Gezin: samenreizende huisgenoten. Een zonder huisgenoten reizende opdrachtgever wordt ook als een gezin aangemerkt.
1.4. Reisgenoot: De partner van de op de opdrachtbevestiging vermelde persoon
1.5. Reis: Alle bij RL gedane boekingen en bestellingen
1.6. Reissom: Het totaal van alle en slechts bij RL gedane reserveringen en bestellingen. Kosten voor het transport van of naar de plaats van bestemming en/of ter plaatse gemaakte kosten bij derden zijn niet inbegrepen.
1.7. Annuleringskosten: Verschuldigde(gedeeltelijke) reissom en overboekingkosten in geval van annulering
1.8. Premie: premie en kosten          

2. Geldigheidsduur
 

2.1. De annuleringsregeling is geldig vanaf de datum van ontvangst van het ondertekende exemplaar van de opdrachtbevestiging op het kantoor van RL
2.2. Binnen de geldigheidsduur en de annuleringsregeling geldt dat de dekking voor annuleringskosten begint na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging en eindigt op het in de opdrachtbevestiging vermelde aanvangstijdstip van de geboekte reis

3. Premie
3.1. Betaling: Opdrachtgever is verplicht de premie gelijktijdig met het terugsturen van de ondertekende opdrachtbevestiging, door middel van de meegestuurde factuur te voldoen.
3.2. Teruggave: Er bestaat geen recht op teruggave van premie tenzij er sprake is van annulering van de reis door RL

4. Voorzieningsgebied: 
De annuleringsregeling geldt in het in de opdrachtbevestiging vermelde vaargebied.

5. Dekking annuleringskosten
5.1 Teruggave van reeds betaalde gelden wordt verleend wanneer als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 5.1.1 t/m 5.1.10. Recht op teruggave bestaat voor alle deelnemers met een max. als genoemd in 6.1    

5.1.1 Overlijden, aantoonbare ernstige zieke of ernstig ongevalsletsel van opdrachtgever.
5.1.2 Overlijden, aantoonbare ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de opdrachtgever.
5.1.3 Complicaties bij zwangerschap van de opdrachtgever of partner.
5.1.4 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten)van eigendom, huurwoning van opdrachtgever of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
5.1.5 Een medisch noodzakelijke ingreep die opdrachtgever, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.

5.1.6 Het door de opdrachtgever op medisch advies niet kunnen ondergaan van de reis.
5.1.7 Het, buiten de schuld van de opdrachtgever om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum.
5.1.8 (Verergering van een bestaande) ziekte of ongevalsletsel van een familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van opdrachtgever en niemand anders dan opdrachtgever deze zorg kan verlenen.
5.1.9 Het door opdrachtgever onverwacht maken van een dringend noodzakelijke reis naar het buitenland in opdracht van het bedrijf waar hij werkt.
5.1.10 Verschuiving van het evenement naar een andere datum, mits de oorzaak van de verschuiving buiten de invloedssfeer van de organisator gelegen is
5.2 Terugbetaling wordt verleend voor annulering als gevolg van een in 5.1.1 tot en met 5.1.10 genoemde gebeurtenis die opdrachtgever of reisgenoot is overkomen. Recht op terug betaling bestaat voor alle deelnemers met een maximum als genoemd in 6.1

6. Maximale terugbetaling 

6.1. De maximale terugbetaling voor alle deelnemers tezamen is ten hoogste de terugbetaling voor het aantal personen dat op de ondertekende opdrachtbevestiging staat vermeld.
6.2. Terugbetaling wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties.   

7. Algemene uitsluitingen
 

7.1. Geen terugbetaling wordt verleend als opdrachtgever of belanghebbende:
7.1.1. een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op terugbetaling voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.
7.1.2. Nalatig is in de vervulling van enige krachtens deze annuleringsregeling op hem rustende verplichting.
7.2. Geen terugbetaling wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis:
7.2.1. Die (in)direct verband houdt met: – molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd – atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrij komt.  
7.2.2. Bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe
7.2.3. Die verband houdt met een ziekte aandoening of afwijking die bij opdrachtgever, familieleden in de 1e of 2e graad of zijn huisgenoten in de periode van 3 maanden voor de afsluitdatum van de annuleringsregeling bestond of klachten veroorzaakte. Deze uitsluiting is alleen van kracht als de annuleringsregeling is afgesloten later dan 7 dagen na boekingsdatum.

8. Verplichtingen bij schade
8.1 Opdrachtgever of belanghebbende is verplicht:

8.1.1. al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade
8.1.2. bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp  in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen.
8.1.3. de RL alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen
8.1.4. de omstandigheden die leiden tot een verzoek om terugbetaling aan te tonen
8.1.5. originele bewijsstukken te overleggen
8.1.6. medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken, en bij het verstrekken van noodzakelijke machtigingen. 

Wijze van melden

8.2. Opdrachtgever of belanghebbende is verplicht:
8.2.1. na een gebeurtenis waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan RL
8.2.2. een verzoek terugbetaling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden na einde van de gebeurtenis, te melden aan de RL door middel van toezending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier.
8.3. Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 8.2.1 en 8.2.2 dienen mede tot vaststelling van het recht op terugbetaling.       

9. Schaderegeling
 

De RL is belast met het (doen) regelen van terugbetaling, mede aan de hand van door opdrachtgever verstrekte gegevens en inlichtingen.

10. “Dubbele verzekering”
 

Als, zo deze annuleringsregeling niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening is deze annuleringsregeling pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor terugbetaling in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop opdrachtgever elders aanspraak zou kunnen maken. 

11. Rechthebbende
 

11.1. Recht op terugbetaling bestaat alleen voor opdrachtgever. Als er sprake is van overlijden van opdrachtgever bestaat er ook recht op terugbetaling voor de natuurlijke persoon/personen die als zijn erfgenaam optreden. Een erfgenaam dient te allen tijde een verklaring van erfrecht te overleggen.
11.2. Uitkering zal geschieden aan de opdrachtgever(tenzij andere deelnemers hiertegen, voor betaling van de uitkering, schriftelijk aan de RL bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene door wiens bemiddeling de annuleringsregeling loopt.

12. Vervaltermijn recht op terugbetaling
Heeft de RL ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt ieder recht jegens de RL terzake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag waarop de RL dit bericht verstuurt.          

13. Anders
Kennisgevingen door de RL aan opdrachtgever geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de RL bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de annuleringsregeling loopt.

14. Geschillen/klachten
 

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
14.1. De directie van Betuwse Stromen Rederij Leerdam B.V., Lepelstraat 5a, 4157 GM Enspijk.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

15. Persoonsregistratie
 

Bij de aanvraag van een annuleringsregeling/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Op de verwerking van persoonsgegevens is de wet op de privacy van toepassing   

16. Clausule terrorismedekking

Het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. is op deze annuleringsregeling van toepassing. Dit clausuleblad is u op 15 juli 2003 toegestuurd als bijlage bij een huis-aan-huis brief aan alle adressen in Nederland.

Premie annuleringsregeling:

3% van de totaal verschuldigde reissom, met als minimum € 60,00. Administratiekosten € 10,00.